Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Disclaimer

 1. Voorwaarden – toepasselijkheid
  De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.lampion.info
  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie tegebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  Pharos heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheidsamengesteld. Pharos garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is en wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, directen/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door eengebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatsteinformatie.
 3. Pharos behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor metbetrekking tot alle of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafischmateriaal en logo’s). Geen enkele op deze website gepubliceerde tekst mag zondertoestemming van Pharos gebruikt worden en/of gepubliceerd door anderen. Op alle tekstenberust copyright.
  Pharos respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andererechten van derden.
  Pharos spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatieafkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaaldgebruik van informatie door Pharos. Indien u ondanks deze inspanningen van Pharos meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Pharos gebruikte informatie, dan kunt ucontact opnemen met Pharos.
 4. Pharos respecteert de privacy van gebruikers en gaat zorgvuldig en veilig om met verzamelde persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden enniet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden.
  Pharos gebruikt de persoonlijker gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
 5. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Pharos heeft geen zeggenschap over deze websites. Pharos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Het gebruik van links of websites is voor eigen risico.
 6. Pharos behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  Pharos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.
 7. Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.