Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Regeling financiering medische zorg illegalen sinds 2009

In de regeling Financiering zorg aan illegalen wordt onderscheid gemaakt tussen direct toegankelijke zorg – dat is zorg waar geen verwijzing voor nodig is – en niet-direct toegankelijke zorg. Bij zorginstellingen heet dit vaak acute en planbare zorg.
Acute zorg kan door alle instellingen worden verleend, planbare zorg alleen door instellingen waarmee het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) een contract heeft afgesloten:

In sommige gevallen kan niet-direct toegankelijke zorg toch verleend worden in niet-gecontracteerde ziekenhuizen. Het gaat dan om zorg die gerelateerd is aan zwangerschap en bevalling en om zorg waarin het gecontacteerde ziekenhuis niet in kan voorzien. Dit staat in de Tweede beleidsregel ziekenhuizen, financiering medisch noodzakelijke zorg voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
Ook met AWBZ- en GGZ-instellingen sluit het CVZ contracten af. Dit is in eerst instantie gebeurd met instellingen waarin op 1 januari 2009 al illegale patiënten verbleven. Het CVZ contracteert instellingen op het moment waarop zij voor het eerst een illegaal opnemen. Meer over modelcontract
De kosten van de zorg voor illegalen die verleend is door gecontracteerde instellingen worden vergoed zoals dat in het contract is afgesproken.

Direct toegankelijke zorg

Direct toegankelijke zorg is zorg waarom zonder recept, verwijzing of indicatie gevraagd kan worden en die meestal ook direct moet worden verleend. Hieronder valt de eerste lijnszorg (behalve apothekers) en de acute ziekenhuiszorg. Deze zorg moet verleend worden door alle zorgverleners en zorginstellingen tot wie een illegale patiënt zich wendt.
Deze zorgaanbieders kunnen 80% van de oninbare kosten van de zorg die zij aan de illegale patiënt verleend hebben declareren bij het CVZ. Huisartsen mogen voor een consult het passantentarief hanteren. Omdat deze financieringsregeling uitgaat van het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt van tandartsenzorg alleen 80% van de oninbare kosten vergoed van zorg verleend aan patiënten die jonger zijn dan 22 jaar, kaakchirurgie, volledig uitneembare prothetische voorzieningen en voor bijzondere tandheelkunde. Voor behandelingen bijzondere tandheelkunde moet vooraf contact opgenomen worden met het CVZ. De beoordeling door het CVZ gebeurt snel. (infoillegalen@cvz.nl).
Uitzondering op de regel dat voor de direct toegankelijke zorg een 80%-vergoeding geldt vormt de vergoeding van de kosten voor zorg bij zwangerschap en bevalling. Het oninbare deel van deze kosten wordt voor 100% vergoed. Dit geldt dus voor die specifieke zorg van huisartsen en niet-gecontracteerde ziekenhuizen, en alle zorg van verloskundigen en kraamhulpen. Over de zorg die is gerelateerd aan zwangerschap en bevalling die in ziekenhuizen verleend wordt geeft het CVZ informatie in pargraaf 4 van de Tweede beleidsregel ziekenhuizen.
Declaratieformulieren en declaratieadressen zijn te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ).