Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Richtlijnen

Toegang tot de zorg voor illegalen 

Illegalennota 23-4-2004 

Op 23 april 2004 heeft de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie de ‘Illegalennota, aanvullende maatregelen voor het tegengaan van illegaliteit en de aanpak van uitbuiters van illegalen in Nederland’ aan de Tweede Kamer gezonden. 
Hierin staat op pagina 5 te lezen: 
“Het derde uitgangspunt is dat vanuit humanitaire overwegingen illegalen recht behouden op een menswaardige behandeling. Dat betekent dat basale rechten op onderwijs en gezondheidszorg niet worden aangetast als gevolg van de wens van de overheid om illegaliteit te bestrijden. 
Ook hebben illegalen toegang tot medische zorg. De zorgverlener beoordeelt of de hulpvraag als medisch noodzakelijke zorg kan worden beschouwd. Als er sprake is van een acute situatie die levensbedreigend is, of waar het risico van blijvend letsel bestaat, zal altijd medische hulp worden geboden. 
Medische hulp aan kinderen en medische zorg rond geboorte en zwangerschap behoort altijd te worden verleend. De Nederlandse praktijk voldoet aan de internationale rechtelijke verplichtingen. De ethische eisen waaraan een arts is gebonden sluiten het weigeren van medisch noodzakelijke zorg uit. Het kabinet hecht er aan deze uitgangspunten opnieuw te bevestigen.”

Zorgplichten 

 Toen per 1 juli 1998 de Koppelingswet in werking trad werd de toegang tot de Ziekenfondswet (ZFW), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekering (WTZ) voor illegalen geblokkeerd. Tegelijkertijd werd in art. 8b, lid 2 van de Vreemdelingenwet (VW) uitzonderingen op die blokkade, het koppelingsbeginsel, aangebracht: 
"Van het koppelingsbeginsel kan worden afgeweken indien de aanspraak betrekking heeft op het onderwijs, de verlening van medisch noodzakelijke zorg, de voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid, of de rechtsbijstand aan een vreemdeling." De regering meende dat de toegang tot de zorg voor illegalen voldoende gewaarborgd was en wees daarbij vooral op de zorgplichten van zorgverleners. Zorgverleners zijn gehouden tot hulpverlening ingevolge de artikelen 155 en 240 van het Wetboek van Strafrecht, het tuchtrecht (art. 47 Wet BIG), het civiele recht (BW 7: 453 jº 460) en de beroepseigen-regelingen. 
Ook de medische ethiek staat garant voor de feitelijke toegang tot de zorg, aldus de regering. 
Uit verschillende onderzoeken, o.a. van TNO en het NIVEL, is gebleken dat Nederlandse zorgverleners hun zorgplicht ernstig nemen, en de medisch noodzakelijke zorg doorgaans inderdaad verlenen. 

Meer over zorgplicht van hulpverleners 

De preventieve jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) is gewoon toegankelijk voor kinderen van illegalen. Ditzelfde geldt voor vaccinaties overeenkomstig het Rijksvaccinatieprogramma.