Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Toelatingsbeleid Regulier

Een vreemdeling kan ook een verblijfsvergunning regulier aanvragen. Hiermee worden alle verblijfsvergunningen bedoeld waaraan geen asielmotieven ten grondslag liggen.
Zo kan bijvoorbeeld een verblijfsvergunning regulier gevraagd worden vanwege gezinshereniging of gezinsvorming, voor het verrichten van arbeid in loondienst, voor verblijf als au pair, voor het volgen van een studie of voor het ondergaan van een medische behandeling.

Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning
In de Vreemdelingenwet staat dat een verblijfsvergunning alleen wordt verleend als internationale verplichtingen daartoe nopen, als met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang is gediend of als klemmende redenen van humanitaire aard daartoe nopen. Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid. Niet iedereen krijgt zomaar een verblijfsvergunning. Er moet vooraf aan tal van voorwaarden worden voldaan en aan de verblijfsvergunning zelf worden ook altijd beperkingen en voorschriften verbonden.
Per verblijfsdoel verschillen die voorwaarden.

In de wet staan de belangrijkste gronden waarop een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning kan worden afgewezen. In lagere regelgeving wordt dat verder uitgewerkt.

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn:

 • Beschikken over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) met het verblijfsdoel waarvoor de vergunning is aangevraagd.
  Een MVV moet worden aangevraagd en afgehaald in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Wel kan hier door de referent, bijvoorbeeld de reeds toegelaten partner, een positief advies tot afgifte van een MVV worden aangevraagd. Deze voorwaarde wordt soms niet gesteld. Voor de meeste vreemdelingen uit niet Westerse landen is dit een harde voorwaarde waarvan alleen in zeer bijzondere situaties wordt afgeweken.
 • de vreemdeling moet beschikken over een geldig paspoort
 • de vreemdeling moet beschikken over voldoende middelen van bestaan.
  In de vreemdelingencirculaire staat precies wat de echtgenoot moet verdienen om zijn gezin naar Nederland te kunnen halen.
 • Voor de aanvraag van een mvv en een verblijsvergunning moeten hoge legesworden betaald.
 • de vreemdeling mag geen gevaar vormen voor de openbare ordeof nationale veiligheid
 • de vreemdeling moet een onderzoek naar TBC ondergaan
 • de vreemdeling moet voldoen aan de voorwaarde waarvoor hij verblijf wil houden
 • de vreemdeling mag niet werken als zijn baas niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning terwijl hij die vergunning wel op grond van de Wet arbeid vreemdelingen zou moeten hebben. In de Wet arbeid vreemdelingen staat wie er wel en niet in Nederland mogen werken en of de werkgever voor de tewerkstelling een vergunning moet hebben.

Nadat een vreemdeling met een MVV naar Nederland is gereisd, moet hij vervolgens een verblijfsvergunning aanvragen. Aanvragen voor reguliere verblijfsvergunning moeten sinds 1 december 2006 ingediend worden bij de IND. Naar aanleiding van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer is besloten om speciale loketten in te richten bij de IND waar de aanvraag voor een reguliere vergunning kan worden ingediend. De IND is daarmee de enige organisatie die zich met de toelating tot Nederland bezig houdt. Er zijn loketten bij de IND in Hoofddorp en bij de IND Rijswijk. Er moet eerst telefonisch een afspraak worden gemaakt via het informatienummer van de IND: 0900-1234561. De vreemdeling moet vragen naar de afsprakendesk.

De aanvraagformulieren voor het positief advies voor de afgifte van een MVV en het aanvraagformulier voor een reguliere verblijfsvergunning zijn te vinden op de website van de Immigratie- en naturalisatiedienst : www.ind.nl. Op die website is ook veel informatie te vinden over de voorwaarden en de stukken die bij de aanvraag moeten worden overgelegd.

Voor het verkrijgen van een MVV en het verkrijgen van een verblijfsvergunning moet leges betaald worden. Wordt de leges niet op tijd betaald, dan wordt de aanvraag, nadat men nogmaals in de gelegenheid is gesteld om te betalen, buiten behandeling gesteld. Het gaat om zeer hoge bedragen van soms honderden euro's.
Bij de nieuwe IND-loketten wordt een verzuimherstel geboden om alsnog te betalen dat net lang genoeg is om naar de bank te gaan, Het is bovendien mogelijk dat de aanvraag direct aan deze loketten wordt afgewezen, omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden. Daarom is het zeer belangrijk om vooraf goed te informeren naar de voorwaarden voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning, dan wel om vooraf, liefst met schriftelijke stukken, te onderbouwen waarom niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Vraag in die gevallen advies bij bijvoorbeeld een juridisch loket. Voor actuele informatie: zie www.ind.nl.