Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Uitstel van vertrek (artikel 64 Vw 2000)

Als een vreemdeling niet langer rechtmatig in Nederland verblijft rust op hem een vertrekplicht en kan de overheid hem uitzetten (uit Nederland verwijderen). Als een vreemdeling echter zo ziek is dat hij niet in staat is om te reizen kan aan hem uitstel van vertrek worden verleend, als voldaan is aan zeer strikte voorwaarden. Wanneer een vrouw zwanger is heeft ze vanaf zes weken voor tot zes weken na de bevalling recht op uitstel van vertrek dat ze via de IND kan verkrijgen. Ook vreemdelingen die een behandeling vanwege tuberculose moeten ondergaan kunnen uitstel van vertrek krijgen zodat ze hun behandeling afmaken. In de praktijk wordt niet snel aangenomen dat iemand niet in staat is om te reizen. De IND moet zich door een arts laten adviseren. Vaak wordt ook het Bureau medische advisering ingeschakeld.

Pas als aan de vreemdeling uitstel van vertrek is verleend op grond van artikel 64, kan hij, indien hij geen middelen van bestaan heeft, opvang krijgen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij krijgt een daggeldvergoeding en de ziektekostenregeling voor asielzoekers is dan op hem van toepassing. Indien hij geen huisvesting heeft, kan hij ook in een asielzoekerscentrum worden geplaatst. Om dit te regelen moet de IND het formulier M54 doorzenden aan het COA. Zodra de uitzetbelemmering ophoudt, worden de verstrekkingen beëindigd.

Vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor een vergunning voor medische behandeling/ medische noodzaak, die zich feitelijk in dezelfde (medische) situatie bevinden als een persoon die uitstel van vertrek krijgt, kunnen eveneens gebruik maken van de opvangvoorzieningen voor asielzoekers. Dat is geregeld in een wijzigingsbesluit vreemdelingencirculaire wbv 2004/59. Voor deze situatie (analoge toepassing artikel 64 Vw) moet het formulier M54 worden gebruikt door de IND. 
In de periode vanaf de indiening van het verzoek en de beslissing heeft de zieke uitgeprocedeerde asielzoeker geen recht op opvang. De kamerleden Spekman, van de Camp en Anker dienden daarover een motie in; deze werd aangenomen. Er is nog een discussie tussen IND en zorginstanties over hoe de uitvoering moet plaatsvinden.