Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Verblijfsvergunning op grond van een medische noodsituatie

In de vreemdelingencirculaire is apart beleid opgenomen voor de situatie dat sprake is van een medische noodsituatie. Bij een medische noodsituatie kan in een aantal gevallen vrijstelling gegeven worden van het mvv-vereiste, het paspoortvereiste, het middelenvereiste, het openbare orde vereiste en het vereiste van de deugdelijke ziektekostenfinanciering bij het verlenen van een verblijfsvergunning.Onder medische noodsituatie wordt volgens het beleid verstaan: de situatie waarbij betrokkene lijdt aan een stoornis, waarvan op basis van de huidige medisch-wetenschappelijke inzichten vast staat dat het achterwege blijven van behandeling op korte termijn zal leiden tot overlijden, invaliditeit of een andere vorm van ernstige geestelijke of lichamelijke schade. Deze is van langdurige aard als de medische behandeling ter voorkoming van het ontstaan van de medische noodsituatie naar verwachting langer dan één jaar zal duren. Bovendien kan behandeling niet in het land van herkomst of een ander land plaatsvinden.

Gezinsleden die zich in Nederland bevinden en afhankelijk zijn van een vreemdeling die een vergunning wegens medische noodzaak krijgt, kunnen in het bezit worden gesteld van een afhankelijke verblijfsvergunning omdat van hen in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij terugkeren naar het land van herkomst. Deze verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking: 'verblijf bij …' met de toevoeging 'arbeid niet toegestaan'. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning is dezelfde als die van de hoofdpersoon.

De verblijfsvergunning vanwege een medische noodsituatie is een tijdelijke vergunning, die verleend wordt voor maximaal één jaar. Ieder jaar moet dus opnieuw een vergunning worden gevraagd en de daarbij behorende leges worden betaald.