Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Vreemdelingenrecht (in vragen en antwoorden) dat van belang is voor ongedocumenteerden met medische problemen

Kan ik op medische gronden verblijfsrecht krijgen?

Een vreemdeling kan vanwege zijn of haar medische problematiek:

  • ofwel uitstel van vertrek krijgen;
  • ofwel een reguliere medische verblijfsvergunning krijgen.

De kans op een asielvergunning op medische gronden is vanwege uitspraken van Europese rechters zeer klein. Sinds september 2017 krijgen vreemdelingen niet langer een asielvergunning in verband met medische problematiek, zelfs niet vreemdelingen die terminaal ziek zijn. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen komen zieke vreemdelingen nog in aanmerking voor een asielvergunning, namelijk als de vreemdeling in het verleden is gefolterd, als een gevolg daarvan ziek is geworden, en hem of haar bij terugkeer de toegang tot de benodigde zorg wordt ontzegd.

Wie komt er in aanmerking voor uitstel van vertrek om medische redenen (artikel 64 Vw)?

Vreemdelingen die terminaal of ernstig ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor uitstel van vertrek om medische redenen. In artikel 64 Vreemdelingenwet staat dat uitzetting achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen. Uitstel van vertrek wordt alleen verleend als uit het BMA-advies blijkt dat het achterwege blijven van de medische behandeling naar alle waarschijnlijkheid leidt tot een medische noodsituatie. BMA staat voor ‘Bureau Medische Advisering’ en is de organisatie die aan de IND medische adviezen geeft.

Wie komt er in aanmerking voor een reguliere medische verblijfsvergunning?

Voor een reguliere medische verblijfsvergunning gelden allerlei voorwaarden. Naast het feit dat de medische problematiek ernstig genoeg moet zijn, dient de vreemdeling ook te voldoen aan alle voorwaarden voor een reguliere verblijfsvergunning. Voorwaarden voor een reguliere verblijfsvergunning zijn bijvoorbeeld het vereiste dat iemand voldoende en een duurzaam inkomen moeten hebben (middelenvereiste) en de vergunning moet worden aangevraagd vanuit het buitenland waar eerst een visumprocedure gevolgd moet worden (het zogenoemde ‘mvv-vereiste’, waarbij mvv staat voor machtiging tot voorlopig verblijf). Daarnaast dient de vreemdeling ook ruim 1000 euro aan legeskosten te betalen voor deze aanvraag.

Dit  is anders als een vreemdeling een reguliere medische verblijfsvergunning aanvraagt nadat hij of zij één jaar lang aaneengesloten uitstel van vertrek (artikel 64 Vw) heeft gehad. In die situatie is de vreemdeling vrijgesteld van het middelenvereiste en het mvv-vereiste, en hoeft hij of zij geen legeskosten te betalen.

Welke procedure moet ik volgen om uitstel van vertrek te krijgen?

Er zijn twee procedures waarbinnen de IND verblijf op medische gronden kan beoordelen, namelijk:

  • binnen de aanvraagprocedure voor uitstel van vertrek
  • binnen de asielprocedure

Het formulier (7041) voor het aanvragen van uitstel van vertrek is terug te vinden op de website van de IND (ind.nl/Paginas/Formulieren-en-brochures). De kosten die gemoeid zijn voor het inschakelen van een advocaat komen voor rekening van de vreemdeling. Een advocaat krijgt voor de aanvraag van uitstel van vertrek namelijk in principe geen toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Pas als de IND de aanvraag afwijst krijgt de advocaat een toevoeging voor het instellen en voeren van bezwaar. Er zijn sommige locaties van regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland die de aanvraag voor vreemdelingen ondersteunen.

Voor het aanvragen van asiel moet een asielzoeker zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een asielprocedure krijgt een asielzoeker een advocaat toegewezen.

Hieronder is een stappenplan opgesteld om te bepalen welke procedure gevolgd moet worden c.q. welke procedure voorkeur geniet.

Vraag 1: heeft de vreemdeling in het verleden zonder succes een asielprocedure doorlopen?

Zo ja, dan moet de aanvraagprocedure voor uitstel van vertrek worden gevolgd.

Zo nee, ga dan naar vraag 2

Vraag 2: heeft de vreemdeling in het verleden zonder succes een reguliere verblijfsvergunning gevraagd?

Zo ja, dan moet de aanvraagprocedure voor uitstel van vertrek worden gevolgd

Zo nee, dan kan de asielprocedure worden gevolgd

Heb ik recht op opvang gedurende de asielprocedure?

Een vreemdeling heeft recht op opvang gedurende de behandeling van de eerste asielaanvraag. Of de vreemdeling ook nog recht heeft op opvang gedurende de rechterlijke procedure nadat de IND negatief heeft beslist op de asielaanvraag hangt af van de afdoeningsgrond. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen recht op opvang als de asielaanvraag niet-ontvankelijk is verklaard of buiten behandeling is gesteld. In die gevallen zal er een voorlopige voorziening via de rechter moeten worden aangevraagd om de beëindiging van de opvang te voorkomen.

Heb ik recht op opvang gedurende de aanvraagprocedure voor uitstel van vertrek?

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen twee groepen vreemdelingen, namelijk:

  • Ex-asielzoekers, zij hebben recht op opvang vanaf het moment dat Bureau Medische Advisering onderzoek gaat verrichten. Dit zal pas gebeuren als de aanvraag met voldoende medische gegevens is onderbouwd.
  • Vreemdelingen zonder asielrechtelijk verleden, zij hebben pas recht op opvang nadat BMA advies heeft uitgebracht en de vreemdeling aan zet is om de feitelijke ontoegankelijkheid van de medische behandeling aannemelijk te maken.

Beide groepen hebben geen recht op opvang gedurende de periode dat de vreemdeling al wel een aanvraag om uitstel van vertrek heeft ingediend maar de IND de aanvraag nog niet inhoudelijk in behandeling heeft genomen. Om toch recht op opvang te verkrijgen voor deze periode kan de vreemdeling proberen om met een advocaat een voorlopige voorziening te verkrijgen via de rechter.

Het recht op opvang eindigt in beide gevallen in ieder geval als de aanvraag wordt afgewezen.

Heeft het zin om opnieuw asielaanvraag in te dienen?

Een opvolgende (of herhaalde) asielaanvraag heeft geen zin als de vreemdeling geen zelfstandige asielmotieven heeft en enkel verblijfsrecht wil op basis van zijn of haar medische problematiek. In opvolgende asielprocedures wordt verblijf op medische gronden namelijk niet getoetst.